සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණය සඳහා නවීන තාක්ෂණය

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවා පහසුකම් සැපයීමේදී සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ තාක්ෂණය යොදා ගත හැකි බව වෛද්‍ය විජිත් ගුණසේකර මහතා අවධාරණය කරයි. පසුගියදා

Read more