ජනපතිට සිදුව ඇති දෙය ගැන හරීන් කියයි

සති පනහක් බලයේ සිටීම වෙනුයෙන් ජනාධිපතිවරයා සත පනහට වැටී ඇතැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා කියයි. ජනාධිපතිවරයාට

Read more