එජාප මන්ත්‍රී ආනන්ද අලුත්ගමගේ සහය මහින්දට

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුවට සහයෝගය ලබා දෙන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පැවසයි. ඔහු මේ

Read more