මීට පෙර තොරතුරක් අයිතියක් ලෙස ඉල්ලීමේ හැකියාවක් තිබුණේ නෑ

2015 වසරෙන් පසුව තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මඟින් මූලික අයිතිවාසිකමක් ලෙස පත් කොට තිබෙන බවත් රටේ නීතිය අනුව සෑහෙන

Read more